Holmstrup Lokalhistorie

Se også:

Jubilæumsskrift: Fortællinger om Holmstrup og mere end 20 gamle fotos.

Fødselsdagstale: Edvins mangeårige erfaringer fra Holmstrup.

Byggeri: Fotos fra byggeriets start.

Luftfotos: Holmstrup set fra oven siden 1974 til 2016.

LOKALHISTORIE

I Brabrand og Tilst sogne blev der i Eldalen i middelalderen anlagt en lille landsby, der for første gang omtales 1204 under navnet Holmstorp.

I 1290’erne var landsbyen nedlagt, og i den sted var fremståen en herregård Holmstrupgaard.

( Kilde: August F. Schmidt: Brabrand og Aarslev sognes historie bind VII, side 53, Eget forlag 1955) 

Holmstrupgaard (1294 Holmstorp) er opstaaet af en landsby Holmstrup. Mandsnavnet Holmær (oldn. Holmr) indgaar sandsynligvis i Forledet, hvis navnet ikke er afledt af Holmen, hvorpaa Gaarden er opført. I Markbogen fra 1683 findes under Brabrands østlige Fald stedsbetegnelsen \”De fald Offuen for Holsterup March\”. Formen Holsterup er i overensstemmelse med den stedlige udtale af Holmstrup, idet denne altid tidligere var Holstropgaard, Holstrupmark. Det var kun , naar det skulle være fint, at der blev sagt Holmstrupgaard. I daglig udtale har man let af konsonantgrupperne kunnet udskyde et bogstav, og her blev det m\’et. Interessant nok er udtalen blevet opfattet af markbogskriveren i 1863.

( Kilde: August F. Schmidt: Brabrand og Aarslev sognes historie bind I, side 20-2, Eget forlag, Brabrand 1937)

Holmstrup og Holmstrupgaard.

I den smukke Eldal i Tilst og Brabrand Sogne blev efter Aar 800 grundlagt en lille landsby, der for første gang omtales i et dokument fra 1294. Hvornaar Landsbyen Holmstrup maatte vige for gaarden Holstrupgaard, oplyser kilderne intet om. Den vigtigste forudsætning herfor, en enkelt mands eller Institutions Besiddelse af hele landsbyen eller det meste af den, var i det mindste til Stede fra slutningen af 1200-Tallet eller fra begyndelsen af det følgende aarhundrede. Aar 1321 hørte Holmstrup til Tilst Sogn. Hvornår og hvorledes Holmstrup er kommet til Brabrand Sogn kan ikke med sikkerhed afgøres. Maaske er det sket ved Reformationen 1536; snarere hænger denne sognegrænseflytning sammen med andre grænseforandringer, rimeligvis foraarsagede ved nedlægningen af True sogn.

Hvad besiddelsesforholdende i Holmstrup angaard, saa vides det, at Aarhuskannikernes Fællesgods paa Bisp Ebbes tid fik Tilst kirke med tilliggender, deriblandt \”Holmstorpmarks Enge paa to steder til 2 læs hø\” Da Ebbe var Biskop i Aarhus 1215 – 24, ved vi altsaa, at to engestykker til 2 læs hø i Holmstrup Mark hørte til Tilst Kirke og engang i tiden mellem1215 og 1224 kom med til Aarhuskannikernes Fællesgods. Det har sikkert kun været en forsvindende del af Holmstrup Enge der hørte til Tilst Kirke.

Det ovenomtalte Engareal maa have ligge ved den del af Brabrand Sogn, der hedder Engmarken, i Brabrand markbog fra 1863 benævnt \”Engemarch\”

Fra begyndelsen af aar 1295 forefindes fire dokumenter (paa Latin), hvoraf det frremgaar, at Johannes Erlandsens Enke, Fru Ingiærd, har solgt sit gods i Holmstrup til Broder Degn. Johannes Erlandsen var broder til ærkebiskoppen Jacob Erlandsen (kendt fra Danmarkshistorien) Broder Degn var i 1295 Kannik i Aarhus, 1301 er han Provst her og i 1304 er han Kannik i Roskilde. Han har formodentligt haft begge Embeder samtidigt. Det gods i Holmstrup, som Fru Ingiærd solgte, har hun arvet efter en slægtning. det har været et areal på ca. 25 ha, Fru Ingiærd solgte til Aarhuskanniken. Omtrent samtidig med at Broder Degn købte Fru Ingiærds jordtilliggende, Handlede han med en anden Frue, Ingeborg, om køb af hendes jorder i Holmstrup og Tilst. Ved disse handler var Broder Degn kommet i besiddelse af det meste af Holmstrup. Det erhvervede gods skænkede han i 1321 til Kannikepræbene, han oprettede ved Aarhus Domkapitel til særgods, d.v.s. Gods som enhver Kannik måtte have. Ved Præbenet Holmstrups indstiftelse skænkede Broder Degn til Kannikernes fællesgods. men med det forbehold, at det skulde komme det nystiftede Præbende alene til gode, hvilket fik til følge, at den ny Kannik ( Johannes fra Wesenberg i Estland) ingen del fik i Kannikfællesgodsets øvrige ejendomme.

Holmstrupsgaards mark laa før reformationen en tid under Aarhusgaard, hvilket fremgaard af Aarhusgaard ag Aakær Lens Jordebog 1544. I tiden 1661 – 1811 var Holmstrupsgaard Ladegaard under Baroniet Marselisborg.

Ved middlealderlige eller senere mageskifter kom Borgmestre og Raadmand i Aarhus til at eje noget af Homstrupgaards jorde, et forhold, der ikke ganske er ophørt endnu, idet der i Brabrand Engmark, som i gammel tid hørte til Holmstrupgaard, findes lidt jord, der stadig hører til Aarhus Købstad. Arealet har tidligere været matrikuleret under Vor Frue Sogn, men da St. Markus Kirkesogn oprettedes 1935, blev Omraadet henlagt hertil, fordi dette sogn laa nærmere. Men da St. Markus sogn i Begyndelsen af 1959 blev delt i forbindelse med oprettelsen af Møllevang Sogn, fandt Kirkeministeriet paa, at arealet nu i kirkelig henseende skulde høre til det nue Sogn. begrundelsen herfor har antagelig været den samme som ved den tidligere flytning: Møllevang Sogn ligger nærmere. Jordstykket er ubegygget, og det skaber derfor indtil videre ingen problemer, at der stadig er en lille Aarhusenklave i Brabrand Sogn.

Holmstrupgaard blev i 1811 af baron F. J. C. Gyldencrone, Marselisborg, solgt til brødrene Anders Faurschou (1781 – 1814) og Rasmus Faurschou. 1816 solgtes gaarden til Peder Faurschou (1780 – 1838), der i 1829 afhændede den til William Watt (af Skotsk afstamning). Watt døde i 1843, og aaret efter solgte han enke Holmstrupgaard til den dygtige Morten Herman petersen , der nu var ejer her til 1884. Den 30. Oktober 1868 nedbrændte gaardens Udhuse, og samtidig med disses genopførelse udvidedes stuehuset, som H. M. Petersen lod forsyne med to fløje og med kviste, prydede med takkede gavle. Bygningen afgav herefter plads til en herskabelig beboelse. Efter M. H. Petersen havde Holmstrupgaard forskellige ejere, indtil den 170 ha store ejendom efter udhusenes ødelæggelse under en ildsvaade 19. oktober 1927 blev solgt til udstykning, medens Hovedbygningen blev afhændet til en filantropisk Institution og indrettet til et fredehjem for unge piger.

( Kilde: August F. Schmidt: Brabrand og Aarslev sognes historie side 28-31, Udgivet af Brabrand-Aarslev Kommune 1962)

Den 5. november 1925 var der 566 indbyggere i Holmstrup.

( Kilde: August F. Schmidt: Brabrand og Aarslev sognes historie bind V, side 154 Eget forlag, Brabrand 1947)

Ved folketællingen den 1/6 1945 var der 187 indbyggere i Holmstrup.

( Kilde: August F. Schmidt: Brabrand og Aarslev sognes historie bind VII, side 85, Eget forlag, Brabrand 1955)